พัทยาซูเปอร์กรุ๊ปให้บริการดังต่อไปนี้


บริการวีซ่า – พัทยาซูเปอร์กรุ๊ปให้บริการแบบครบวงจรสําหรับการยื่นขอวีซ่าไปยังต่างประเทศและวีซ่าเพื่อพํานักในประเทศไทยพัทยาซุปเปอร์กรุ๊ปให้บริการที่มีมาตรฐานสูงในราคาที่เหมาะสมบริการที่จัดทําโดยพัทยาซุปเปอร์กรุ๊ป รวมถึงการเตรียมเอกสาร การแปล การจัดเตรียมการขนส่ง ความช่วยเหลือก่อนการสัมภาษณ์ ฯลฯ

                
บริการด้านกฎหมาย
– พัทยาซูเปอร์กรุ๊ปมีทีมทนายความที่ดีคอยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคําแนะนําในเรื่องกฎหมายทั้งหมดเช่นการจัดตั้ง บริษัท การขอใบอนุญาตทํางานการขายและการซื้อธุรกิจการดําเนินคดีแพ่งและอาญาการฟ้องหย่าร้างเป็นต้น

บริการอสังหาริมทรัพย์ – บริการของพัทยาซุปเปอร์กรุ๊ป รวมถึงการจัดทําสัญญาสําหรับผู้ขายและการอนุมัติสัญญาสําหรับผู้ซื้อและความช่วยเหลือทางกฎหมายตลอดข้อตกลงจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดิน

บริการแปล/ล่าม